Vacature kandidaat-lid arbitragepanel voor het Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Nederland zoekt twee kandidaat-arbiters voor geschillen over het Terugtrekkingsakkoord EU-VK. Dat akkoord (terugtrekking VK uit de EU/EURATOM) geldt per 1 februari jongstleden en voorziet in een arbitragepanel om geschillen tussen de EU en het VK over de interpretatie of toepassing van het akkoord te kunnen beslechten. Daartoe wordt nog voor het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) een lijst van 25 arbiters vastgesteld. Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 7 augustus.

Elk arbitragepanel bestaat uit vijf leden, twee voorgesteld door de EU, twee door het VK, en één gezamenlijk voorgestelde voorzitter. Deze leden worden gekozen uit de lijst van 25 personen. Voor die lijst dragen de EU en het VK allebei 10 personen voor. Daarnaast worden 5 personen belast met de rol van voorzitter, die gezamenlijk door de EU en het VK zijn voorgedragen.

Om geschikte kandidaten vanuit de EU te kunnen voordragen, wil de Europese Commissie nu een 'pool' van 30 arbiters creëren. Nederland en de andere EU-lidstaten kunnen tot uiterlijk 4 september 2020 twee personen voordragen voor deze pool. De lidstaten zullen dus meer kandidaten voordragen dan in de pool terechtkomen. Bovendien: niet alle EU-'pool-arbiters' zullen vervolgens op de uiteindelijke lijst van 25 komen. Die lijst wordt vastgesteld door het Gemengd Comité, waarin zowel het VK als de EU is vertegenwoordigd. De overige personen in de pool van 30 kunnen later aan de lijst van 25 arbiters worden toegevoegd, indien nodig ter vervanging van (een van de) arbiters.

Indien er geschillen ontstaan, zullen ze liggen op het snijvlak van internationaal en EU-recht, de grootste expertise vergen en mogelijk ook media-aandacht krijgen. Het terugtrekkingsakkoord bevat onder meer bepalingen over burgerrechten, financiële regelingen, afspraken over de toepassing van interne marktregels en staatssteun, bepalingen over intellectueel eigendom en een speciaal protocol over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Kortom een breed scala aan kennisgebieden. Brede en diepe kennis van verschillende onderdelen van het Europees en internationaal recht is daarom van belang voor een gedegen uitoefening van deze functie.

Bij de selectie van de twee kandidaten zoeken we naar balans en diversiteit in leeftijd, geslacht achtergrond, kennis en competenties.

Functie-eisen

 • U voldoet aan alle waarborgen voor onafhankelijkheid en uw onafhankelijkheid staat dan ook buiten kijf;
 • U voldoet aan alle gestelde eisen om in Nederland de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of u staat bekend als kundige rechtsgeleerde;
 • U beschikt over gespecialiseerde kennis van of ervaring met het recht van de Unie en/of internationaal publiekrecht;
 • U beschikt over excellente schriftelijke en mondelinge vaardigheden en u bent in staat vloeiend in het Engels te opereren;
 • Leden, ambtenaren of andere personeelsleden van de instellingen van de Unie of van de overheid van een lidstaat of van de overheid van het Verenigd Koninkrijk komen expliciet niet in aanmerking voor deze functie (NB: hiermee wordt niet gedoeld op de rechterlijke macht).

Kandidaten die niet voldoen aan (een van) bovengenoemde functie eisen komen niet in aanmerking.

Arbeidsvoorwaarden

 • De bezoldiging en onkosten voor de leden van het arbitragepanel worden per zaak overeengekomen. Het Terugtrekkingsakkoord bepaalt dat de bezoldiging en de onkostenvergoeding redelijk dienen te zijn en in overeenstemming met de normen van de WTO.
 • Eventuele zittingen van het arbitragepanel vinden in principe plaats in Den Haag (Permanent Hof van Arbitrage).
 • De werkzaamheden vinden plaats op oproepbasis. Het internationaal bureau van het Permanent Hof van Arbitrage stelt elke persoon die is gekozen om te fungeren als lid van een arbitragepanel schriftelijk in kennis van zijn benoeming. Elke gekozen persoon dient binnen 5 dagen na die kennisgeving aan het Internationaal Bureau van het Permanente Hof van Arbitrage en aan beide partijen te bevestigen dat hij of zij beschikbaar is om deel te nemen aan het arbitragepanel.

Bijzonderheden

 • Inschaling en dienstverband bij de Rijksoverheid zijn niet van toepassing op deze functie.
 • We vragen u om uw cv en motivatiebrief in de Nederlandse of Engelse taal op te stellen. De voorkeur gaat uit naar het Engels aangezien Nederland de kandidaten zal voordragen bij de Europese Commissie.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 17 en 24 augustus.
 • Na de selectie aan Nederlandse zijde zullen de twee kandidaten worden voorgedragen bij de Europese Commissie. Daarvoor zijn een cv, een cover note en verklaring van potentiële belangenverstrengeling noodzakelijk. Hierover zullen de twee geselecteerde kandidaten nader geïnformeerd worden.
 • Na voordracht zal de Europese Commissie een selectie maken voor een pool van 30 arbiters.
 • De definitieve lijst met 25 arbiters (waarvan 10 van EU-zijde en 5 gezamenlijke voorzitters) zal nog moeten worden goedgekeurd door het Gemengd Comité, waarin zowel het VK als de EU vertegenwoordigd is. 

Solliciteren

Om een succesvolle sollicitatie te verzekeren vragen we u de volgende documenten (bij voorkeur in het Engels) uiterlijk op vrijdag 7 augustus per e-mail aan te leveren aan Siemen van Ditmarsch :

 • Curriculum vitae
 • Motivatiebrief met een uiteenzetting van uw motivatie, expertise en beredenering dat u aan alle vereisten voldoet

De twee kandidaten die uiteindelijk voorgedragen worden, zullen nog gevraagd worden twee aanvullende documenten in te dienen ten behoeve van de selectieprocedure door de Commissie. De kandidaten worden daarover t.z.t. geïnformeerd:

 • Een verklaring omtrent potentiële belangenverstrengeling
 • Een verklaring omtrent verwerking van persoonlijke gegevens

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over deze vacature of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Siemen van Ditmarsch: per e-mail of telefonisch via +31650183571.