Persoonsgegevens die je opgeeft op WerkenbijdeEU.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Hoe gaan we op werkenbijdeEU.nl om met je persoonsgegevens?

Wil je een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij je persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens WerkenbijdeEU.nl gebruikt en waarvoor.

WerkenbijdeEU.nl gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt WerkenbijdeEU.nl je gegevens alleen om je die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

WerkenbijdeEU.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zie ook Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijk,

Ministerie van Buitenlandse Zaken